سقوط آزاد

سقوط آزاد چیست؟

سقوط آزاد از لحاظ اصطلاحی به ورزشی گفته می شود که چتربازان از ارتفاع چند هزار متری سطح زمین از هواپیما پرش انجام می دهند، بعد از طی مسافتی چتر های خود را باز می کنند و روی زمین فرود می آیند. اما این لغت از لحاظ علمی معنای خاص خود را دارد.
وقتی یک تکه سنگ را بدون سرعت اولیه از لب پنجره رها می کنیم تا به زمین برسد، حرکت سقوط آزاد اتفاق افتاده. البته در شرایطی که فقط نیروی جاذبه زمین را مد نظر قرار دهیم و از اصطکاکی که با هوا ایجاد میشود چشم پوشی کنیم.

در دنیای واقعی اصطکاک همیشه تاثیر خود را اعمال می کند. برای مثال اگر یک کاغذ را از پنجره رها کنیم و زمان رسیدن آن به زمین را محاسبه کنیم و دوباره همان کاغذ را مچاله کنیم و سپس رها کنیم، خواهیم دید که کاغذ مچاله زودتر به زمین می رسد و دلیل آن کمتر شدن اثر مقاومت هواست. حالا اگه کاغذ را با دستگاه پرس مچاله کنیم تا به اندازه تکه سنگی فشرده شود و آن را رها کنیم در زمان بسیار کمتری به زمین خواهد رسید.
این دقیقا برعکس کاری است که چتر بازان با کاناپی چتر و لباس های بالدار خود برای بیشتر شدن نیروی مقاومت هوا و کمتر شدن سرعت حدی انجام می دهند.