هواپیمای مدل و پهپاد—وسیله ی پرنده ای که سرنشین ندارد.
    نمونه کوچک شده هواپیمای واقعی